Aziz olan Allah

Aziz olan Allah

Aziz olan Allah

O, Aziz olan Allah’tır…{Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir} [Enfal:67]

Aziz, Kavî (Pek kuvvetli) ve Galip (daima yenen asla yenilmez) olan Allah.

Hiçbir güç O’na zarar veremez ve hiçbir kudret O’nun kudretini azaltamaz. O, her şeyden hakkıyla haberdardır ve her şeyi hakkıyla bilendir.

’’el-Aziz’’…Güç, hâkimiyet ve saltanat izzet sahibi olan Allah’ındır. İşte hiç kimse bu izzeti kazanamaz. O ki, bütün yaratıklarını emri altına alır, böylece bütün mahlûkat O’nun yüceliğine boyun eğer.

’’el-Aziz’’…O’nun izzeti eksiksiz ve mükemmeldir, bütün mahlukat O’na boyun eğer, her güçlü O’nun karşısında güçsüz kalır, O’nun dışındaki her şey fakirdir ve bütün mahlûkat O’nun karşısında zelil kalır.

’’el-Aziz’’… O, istediği kimseye izzet verir, istediği kimseden izzet alır ve istediği kimseyi zelil kılar. İyilik ancak O’nun elindedir. Allah şöyle buyurdu: {Çünkü bütün güç Allah&"ındır.} [Yunus:65]

İzzet ne soyla ne parayla ne de malla olur, izzet ancak O’nunladır ve O’ndandır.

’’el-Aziz’’…Hiç kimse O’nun verdiğinden başka izzete nail olamaz, kuvvet alamaz. İşte kim dine sarılmak isterse O’na sarılsın ve kim izzeti isterse kalbiyle Allah’a yönelsin. {Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah&"ın, Peygamberinin ve Mü&"minlerindir.} [Münafikün:8]

O, Aziz olan Allah’tır…

 Tags: