Allah mai aminci

Allah mai aminci

Allah mai aminci

Shi ne Allah mai aminci

Allah ne aminci, kuma daga gare shi aminci yake, bawa ba ya aminta sai da amintarwa Allah, ba a samun nasara sai da datarwarsa.

Lallai shi Aminci ne

Sumul ne daga duk wata tawaya da aibi, mai kuvutar da kowa daga cututtuka da sharri.

Lallai Shi mai aminci ne

Siffofinsa Allah sun kuvuta daga kama da halitta, sun kuvuta daga nau’o’in tawaya da siffofin gazawa. Iliminsa cikakke ne kuvutacce ne, adalcinsa gamamme ne kuvutacce, mulkinsa cikakke ne kuvutacce ne, hukuncinsa kuvutacce ne, hakama aikinsa, shi ne aminci, kuma daga gare shi aminci yake.

Allah ya sanya wa bayinsa aminci a duniya da lahira.. “Aminci ya tabbata ga Ibrahim” (Assaafat : 109) , “Aminci ya tabbata ga Musa da Haruna” (Assaafat : 120) , “Aminci ya tabbata ga Manzanni” (Assaafat : 181)

A lahira ya ce, “Ku shige ta da aminci kuna amintattu” (Al-hujurat : 46)

Aminci

Aminci cikakke wanda babu tsoro a bayansa, da afuwar da babu tsoro bayanta.

Shi ne aminci kuma daga gare shi aminci yake

Shi ne Allah mai aminciTags: