Allah Mai yalwa ne

Allah Mai yalwa ne

Allah Mai yalwa ne

Lallai Allah mai yalwa ne “lallai Allah ne mai yalwa ne kuma masani ne”(Albaqra : 115)

“Mai yalwa”

Mai kyauta ne ga wanda ya roqa

“Mai Yalwa”

Cikakke cikin siffofinsa, mai girma cikin sunayensa, ba za a iya kidigdige yabo a gare shi ba, mai girma, mai yalwar mulki da iko da falala da kyauta da kyautatawa.

“Mai yalwa”

Ya yalwaci halittarsa gabaxaya wajen kyauta da gamsarwa da ilimi da kiyayewa da tsatstsara al’amura.

“Mai Yalwa

Wanda jin sa ya yalwaci dukkan sautuka, yaruka ba sa cuxe masa.

“Mai Yalwa”

Ya sauwaqa wa bayinsa bauta, ya kuma sanya musu addini mai sauqi, ya kuma yalwata musu.

Haqiqa Shi Allah Mai yalwa neTags: