Allah maxaukaki mafi xaukaka

Allah maxaukaki mafi xaukaka

Allah maxaukaki mafi xaukaka

Shi ne Allah maxaukaki mafi xaukaka.

Maxaukaki Mai xaukaka.. Yana da xaukaka a akan dukkan bayinsa, xaukakar zati, da xaukakar daraja, da xaukakar siffa, da xaukakar rinjaye.. (Shi ne Maxaukaki mai girma) (Albaqra : 255)

Ya daidaita a kan al’arshi, da dukkan siffofin girma da xaukaka da kyau, da cikar kamala ta qarshe da nuna isa.

“Maxaukaki Mafi xaukaka”

Ya xaukaka daga duk wata siffa da ba ta dace da shi ba, da duk wata tawaya. Ya xaukaka a zatinsa da siffofinsa da karfinsa, shi ne Allah Maxaukaki

Shi ne Allah Maxaukaki Mafi xaukakaTags: