Allah Sha Yabo

Allah Sha Yabo

Allah Sha Yabo

Haqiqa shi ne Allah sha yabo

Abin yabo a zatinsa, abin yabo a ayyukansa, abin yabo a halayensa, abin yabo a maganganunsa, babu wani abin yabo a duniyae nan sai Allah (S.W.T), dukkan yabo da kirari nasa ne, tsarki ya tabbata a gare shi.

Sha yabo

Sha yabo a zatinsa, da sunayensa, da sifofinsa, da ayyukansa, yana da sunaye mafiya kyau, siffofi mafiya cika, ayyuka mafiya kyau da cika, dukkan ayyukansa suna kewayawa tsakanin falala da adalci. Godiya taka ce, kai kaxai. Ka saukar mana da littafinka, ka sanar da mu girmanka da xaukakarka, ka aiko mana manzonka Muhmamad (S.A.W)

Lallai Shi ne Allah sha YaboTags: