Allah Mai Riqewa Da Shimfixawa

Allah Mai Riqewa Da Shimfixawa

Allah Mai Riqewa Da Shimfixawa

Shi ne Allah mai riqewa da shimfixawa

“Allah Mai Riqewa”

Ya riqewa wasu mutane arzikinsu don ya jarrabe su. Yana hana wasu don ya tanqwara su, ya tsare na wasu nasu don ya xaukaka su.

“Allah Mai Shimfixawa”

Ya shimfixa arziki, ya shimfixawa zukata saninsa, duk wannan da hikimarsa da rahamarsa da kyautarsa, tsarki ya tabbata a gare shi.

Lallai Shi ne Allah mai riqewa da shimfixawaTags: