Allah Tsarkakakke ne

Allah Tsarkakakke ne

Allah Tsarkakakke ne

Shi ne Allah Mai tsarki

Ya tsarkaka a cikin xaukakarsa, yabonsa ya girmama, ni’imominsa sun girmama. “Shi ne Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, mai mulki, tsakakakke, mai aminci” (Al-hashru : 23)

“Tsakakakke Mai aminci”.. abin girmamawa, wanda ake tsarkakewa daga siffofin tawaya gabaxayansu, haka nan ya xaukaka daga wani daga cikin halittarsa ya yi kama da shi, ya tsarkaka daga dukkan aibubbuka, ya tsarkaka daga wani ya yi kama da shi a wajan cikar kamala.

Wanda ake wa tasbihi, mai tsarki Ubangijin Mala’ika da Jibrilu, tsarki ya tabbata gare shi mai mulki tsarkakakke

“Lallai Shi ne Allah Tsarkakakke”

Tsarkakakke daga dukkan aibi da naqasa, da duk wata siffa da ba ta dace da shi ba.

“Haqiqa Shi ne tsarkakakke”

Wanda ya siffatu da siffofin kamala da kyau, ya tsarkaka daga tawaya ko aibi, babu wanda ya yi kama da shi, kuma babu wanda ya yi daidai da shi a wajen kamala, wanda ya kai shi a sunaye da siffofi

“Shi ne tsarkakakke”

Wanda zuciya take tsarkakewa, take rataya dukkan burinta gare shi, harasa suke tsarkakewa, suke masa tasbihi a kowane lokaci

“Lallai shi tsarkakakke ne”

Ma’abocin albarka da kyauta, da falala da yabo, albarka daga gare shi take, kuma gare shi za ta koma, shi ne yake albartakar bayinsa, ya yi musu albarka da abin da ya ga dama na kyauta da qari.

Lallai shi Allah tsarkakakke neTags: