Aqidar Babu Allah Da Haxarinta

Aqidar Babu Allah Da Haxarinta

Aqidar Babu Allah Da Haxarinta

Aqidar babu Allah : ita ce musun samuwar Allah mahalicci mai girma da buwaya, kodai tan hanyar gurvataccen tunani, ko kuma mummunan fahimta, ko kuma girman kai da qin gaskiya. Wannan aqida ta kore samuwar Allah wata cuta ce a cikin hankali da vataccen tunani da duhun zuciya, tana mayar da mai ita mai raunin tunani, mai duhun zuciya, ba ya ganin komai ko fahimtar wani abu sai abin da yake iya riskarsa ta hanyar jinsa da ganinsa da sauran gavovin jikinsa. Sai wannan ya ja shi zuwa ga aiwatar da ra’ayoyin masu ganin babu wani abu samamme sai Madda, akan xan adam da aqidunsa. Wannan ya kai shiga tavewa da vata, ya xauki mutum ba wani abu ne ba sai “madda” don haka shi zama za a xabbaqa masa irin dokokinta ne.

Imani da Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, shi ne mafi girman ayyuka, mafi xaukakarsu mafi matsayinsu, kuma mafi xaukakarsu wajen samun rabo.

Imam Shafi›i

Wannan kuwa wani haxari ne ga xan adam, wajen komawarsu zuwa ga duniya tsantsa, da tsantsan aiki da hankali wanda babu ruhin addini a cikinsa. Mai aqidar babu Allah tun da har ba zai yarda akwai abin bauta ba, to zai aikata abin da ya so, a kowane lokaci ba tare da tsoron azaba ba, ko tsoron wani abin bauta, abin da zai kai shi zuwa ga lalacewar zuciyar xan adam da halakarta, duk da kasancewa ya kafircewa Allah mai girma da buwaya, ya karkata haqqin Allah zuwa ga waninsa, Don haka a tarihin kafuwar aqidar babu-Allah aka riqa samun masu kashe kansu da kansu, suka yi yawa a cikin masana da mawaqa. Kuma bincike ya tabbatar da haka. A cikin binciken da vangaren kula da lafiya na majalisar xinkin duniya (WHO) ya gabatar, waxanda wasu qwararre biyu, Dr Jose Manuel da wata mata Alessandra Fleischmann suka yi, sun bayyana alaqa tsakanin addini da kashe kai, kuma suka tabbatar da mutanen da suka fi kowa kashe kansu su ne masu aqidar babu-Allah, ga yadda qididdigar abin yake.Tags: