Allah Mai Bayarwa Mai Hanawa

Allah Mai Bayarwa Mai Hanawa

Allah Mai Bayarwa Mai Hanawa

Lallai Shi ne Allah mai bayarwa mai hanawa

Godiya ta tabbata ga Allah wanda yake kamar yadda ya siffata kansa, sama da yadda halittarsa suka siffata shi.

Imam Shafi›i

“Allah mai bayarwa mai hanawa”.. Ba wanda zai hana abin da ya bayar, ba kuma mai ba da abin da ya hana, dukkan wata maslaha da amfani a wurinsa ake nema, a wurinsa ake kwaxayinsu, shi ne mai bayarwa ga wanda ya ga dama, yana hana wanda ya ga dama da hikimarsa da rahamarsa.

Ya mai shimfixawa, shimfixa mana daga rahamarka, ka ba mu daga kyautarka, ka kame mana mummuna ya mai kamewa, ka kare mana sharri da mummuna ya wanda yake hanawa.

Shi ne mai bayarwa mai hanawaTags: