Allah Mai hukunci mai buxewa

Allah Mai hukunci mai buxewa

Allah Mai hukunci mai buxewa

Tabbas shi ne Allah mai hukunci.. “Shi ne mai hukunci masani” (Saba : 26)

“Mai Hukunci da buxewa”

Yana buxe mana rahamarsa. “Abin da Allah ya buxewa mutane na rahamarsa babu mai riqe shi” (Faxir : 2)

“Mai hukunci da buxewa bayinsa”

“Mai hukunci”.. Wanda yake hukunci da hukunce-hukuncensa da shari’onsa tsakanin bayinsa, hukunce-hukuncensa waxanda ya qaddara, da sakamako, wanda da tausayinsa ya buxe basirar masu gaskiya, ya buxe zukatansu da son shi da koma zuwa gare shi, ya buxewa bayinsa rahama da arziki kala-kala

Ya buxe mana, mu da ku albarkarsa, ya ba mu wani abu daga cikin falalarsa da kyautarsa, ya qara mana daga afuwarsa da kyautarsa.

Shi ne Allah mai buxe abin da ya rufe zukata, da mabuxan shiriya da imani

“Mai Hukunci da Buxewa Bayi Alheri”

Yana buxe qofofin rahama ya sako ta, ya kwararo musu ni’ima, ya qara, ya buxe musu hasken ilimi da hikima ga hankulansu, ya qawata su, ya buxe zukata da imani ya shiryar da su.

“Mai hukunci da buxewa”

Wanda yake yaye wa bayi damuwa, ya yaye musu baqin ciki da duk wata cuta.

“Mai hukunci da buxewa”

Wanda yake buxe kofar adalci ga bayinsa a lahira, shi ne majivinci sha yabo.

Haqiqa Allah shi ne mai hukunciTags: