Allah mai ji mai gani

Allah mai ji mai gani

Allah mai ji mai gani

Shi ne Allah mai ji mai gani

Ya wanda yake ji, ka saurari addu’o’inmu, ka amsa mana, kai ne mai ganin ayyukanmu, da gazawarmu da buqatunmu, kai kaxai.

Allah mai ji

Yana jin muryoyi dukkansu, masu rauni da masu qarfi, wata muryar ba ta hana shi ya ji wata, wani mai roqo baya ha na shi jin wani mai roqon.

“Mai ji mai gani”.. Yana jin maganarka, don haka ka yi wa kanka hisabi, yana jin addu’arka, don haka ka nace masa, yana ganin ayyukanka, kada ka voye masa komai, ka kyautata, Allah yana son masu kyautatawa.

Allah mai gani ne

Yana ganin komai, duk qanqantarsa ko girmansa, ko voyayye ciki dare ko rana.

Mai ji

Yana jin magana, duk da savanin yaruka, da buqatu kala-kala

“Mai Gani”

Yana ganin tafiyar baqar tururuwa a cikin duhun dare, a kan kurman dutse. Yana ganin abin da yake qasan bakwai, kamar yadda yake ganin abin da yake saman bakwai.

Mai ji mai gani

Babu wani abin da yake voye masa, babu wani abin da yake guje masa.

Haqiqa shi mai ji ne mai ganiTags: