Allah Mai qarfi mai rinjaye

Allah Mai qarfi mai rinjaye

Allah Mai qarfi mai rinjaye

Shi ne Allah mai qarfi mai rinjaye

Wanda ya rinjayi mutum da aljan da samansu “Kuma Shi ne mai rinjaye a saman bayinsa, shi ne mai hikima masani” (Al-an’am : 18)

“Mai rinjaye”

Ya rinjayi halittarsa ta hanyar xaukakarsa, da iliminsa, da kewayewarsa ga komai, da tsarawarsa, da xaukakarsa a kansu, babu wani abu a wannan duniya mai faxi face da izininsa da saninsa.

“Mai qarfi da rinjaye” .. Mai rinjayar dukkan komai, wanda dukkan halittu suka sunkuya masa, suka qasqantar da kai ga buwayars da cikar ikonsa

“Mai rinjaye”

Wanda ya rinjayi masu taurin kai da girman kai da manya-manya hujjoji, mabayyana, a kan cancantarsa da bauta shi kaxai, da cancantar kaxaita shi da bauta da ayyuka da sunaye da siffofi maxaukaka

“Mai rinjaye”

Wanda ya rinjayi azzalumai da masu xagawa da girman kai, zai tara su suna ababan rinjaya ba tare da son su ba.. “Suka bayyana ga Allah shi kaxai mai rinjaye” (Ibarahim : 48)

“Mai rinjaye”

Abin da ya so yana faruwa, ba wanda ya isa ya mayar da shi daga cikin halittarsa ko meye girmansa. Kyakkyawan aikinsa ya gagare masu qarfi kowane irin qarfi kuwa, harasa suna gaza bayanin kyan halittarsa, duk yadda suka kai da qwarewa da gwanancewa.

Haqiqa Allah shi ne Mai qarfi mai rinjayeTags: