Allah Shi ne Mai kyau

Allah Shi ne Mai kyau

Allah Shi ne Mai kyau

Haqiqa Shi ne Allah mai kyau mai girma da buwaya

Ya Allah muna roqonka samun jin daxin ganin fuskarka mai karamci, da shauqin gamuwa da kai

“Mai kyau”

Yana da sunayen da babu abin da ya fi so kyau, da siffofin da babu abin da ya fi su cika

“Mai kyau”

Cikakkun kyawawan sunaye, cikakkun kyawawan sifofi, kyawon da ya kai matuqa ga kyau. “Kalmomin Ubangijinka sun cika wajen gaskiya da adalci” (Al-an’am : 115)

Wanda ya kyautatawa komai da ya halitta.

“Mai kyau”

Kyau abubuwan duniya dalili ne na kyansa mai girma da buwaya, kyansa hankali ba ya iya sanin qarshensa, haka ma babu wata fahimta da za ta iya sanin qarshensa. Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “Ba zan iya qididdige yabo gareka ba. Kai kamar yadda ka yabi kanka “ (Muslim ne ya rawaito shi)

“Mai kyau”

Ya yi wa halittarsa kyautar kyau, da kyan halaye, ya kuma ba su kyautar yi masa kyakkyawan zato.

Ya wanda yake mai kyau, yana son kyakkyawa, ka qawata zukatanmu da imani, ka yi mana kyautar halaye kyawawa, da zukata masu kyau, da zahiri mai kyau.

Haqiqa Allah shi ne Mai kyauTags: