Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)